Žádost o příspěvek

Kdo může žádat o podporu?

 • Lékařská a rehabilitační pracoviště k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a jiného zařízení.
 • Zdravotnická, rehabilitační a výchovná a vzdělávací zařízení pro děti a mládež, zejména v oblasti materiálně technické vybavenosti.
 • Dětské domovy, instituce, společnosti a organizace podílejících se na léčení nemocných dětí.
 • Projekty, které přispívají ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje dětí a mládeže.
 • Zájmové organizace k podpoře výchovy a vzdělání dětí a mládeže a ostatních studujících.
 • Fyzické osoby v tíživých životních situacích, sociálně ohroženým maminkám s dětmi, potřebným a ohroženým dětem.
 • Obsah žádosti musí být v souladu s posláním a účelem nadačního fondu.

Jak podat žádost a co musí obsahovat?

 • Nadační fond nemá žádný standardizovaný formulář.
 • Žádosti o podporu se přijímají celoročně bez pevného harmonogramu.
 • V žádosti o nadační příspěvek se zejména uvede, na jaký účel a pro koho je nadační příspěvek požadován, v jaké výši a je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.
 • Pokud bude účel žádosti spolufinancován z jiných zdrojů, je nutné toto spolufinancování v žádosti popsat.
 • O nadační příspěvek je možné zažádat písemnou formou adresovaného centrále BigMat CZ, Sezemická 2757/2, Praha 9 193 00.
 • Doručená žádost bude prostudována a předložena k posouzení Správní radě Nadačního fondu (dále jen Správní rada“).

Rozhodovací proces a důležité informace k žádostem:

 • Nadační fond poskytuje k naplňování svého účelu příspěvky z majetku nadačního fondu fyzickým a právnickým osobám, se sídlem na území České republiky, jejichž činnost souvisí s naplňováním účelu nadačního fondu.
 • Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Správní rady Nadačního fondu. Každá žádost je posuzována individuálně. Správní rada se k žádosti vyjádří a zaujme stanovisko.

Nadační příspěvek může být poskytnut:

 • Formou poskytování finančních prostředků
 • Formou poskytování konkrétních věcí a služeb
 • Formou zajištění realizace určitých dodávek či služeb či věcí (materiálu)
 • Jakoukoliv jinou formou dle rozhodnutí správní rady.

O poskytnutí schváleného nadačního příspěvku uzavírá Nadační fond písemnou smlouvu s příjemcem příspěvku. Nadační příspěvek je převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě.

Důvody rozhodnutí o případném neschválení žádosti o podporu Správní rada Nadačního fondu nesděluje.

Na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na info@bigmat.cz.

Kontakt: Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
+420 776 777 867 info@nfbigmat.cz